OneTrip with Local is a NOT PUBLIC program for everyone.

This is a program only for guests and guide who:

 • Know how to run affiliate marketing in the past and have results.
 • Or have traffic sources matching OneTrip with Local’s customer file.
 • Or have participated in tour experiences.

With the OneTrip with Local Affiliate Program, you will be able to promote all experiences on OneTrip with Local and receive commissions.

Here are some highlighted policies of OTwL:

 • Lifetime commission on each user you bring to OTwL.
 • Increase commission based on sales volume levels.
 • Fast, direct payment.
 • Transparent tracking system and reports.
 • Experiences proven by quality.
 • 60-day cookies.

OneTrip with Local là 1 chương trình KHÔNG CÔNG KHAI cho tất cả mọi người.

Đây là 1 chương trình chỉ dành cho những khách và guide đã:

 • Biết chạy affiliate marketing trong quá khứ & có kết quả.
 • Hoặc có nguồn traffic matching với tệp khách hàng của OneTrip with Local.
 • Hoặc đã tham gia trải nghiệm tour.

Với OneTrip with Local Affiliate Program, bạn sẽ có thể quảng bá toàn bộ các trải nghiệm trên OneTrip with Local và nhận về hoa hồng.

Sau đây là 1 số chính sách nổi bật của OTwL:

 • Hoa hồng trọn đời trên mỗi người dùng bạn mang tới OTwL.
 • Tăng hoa hồng dựa theo từng cấp bậc doanh số.
 • Thanh toán nhanh, trực tiếp.
 • Hệ thống tracking, báo cáo minh bạch.
 • Các trải nghiệm đã được chứng minh bởi chất lượng.
 • Cookie 60 ngày.